ĐứcChỉ số khởi sắc kinh tế của ZEW tháng 2
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2024-02-13 18:00:00
Giá công bố
19.9
Giá trước đó
15.2
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
17.5
Ảnh hưởng
Đồng Euro tăng giá
Thời gian dữ liệu
2024-02
Ngày phát hành tiếp theo
2024-03-19 18:00:00
Diễn giải chỉ số
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế châu Âu đã công bố, chỉ số môi trường kinh tế ZEW khảo sát tâm lý của các tổ chức đầu tư về nền kinh tế của khu vực đồng Euro, phản ánh tỷ lệ nhà đầu tư lạc quan so với bi quan. Số liệu dương có nghĩa là tỷ lệ người lạc quan vượt qua người bi quan, đem lại lợi ích cho đồng Euro, số liệu âm có nghĩa là tỷ lệ người bi quan vượt qua người lạc quan, thì bất lợi cho đồng Euro.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu của tháng vào tuần thứ 3 (đôi khi tuần thứ 4) của thứ ba hàng tháng
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đồng Euro tăng giá;Ngược lại Đồng Euro giảm giá
để
Không có dữ liệu