Nhật BảnGiá cuối cùng Chỉ báo dẫn đầu tháng 8 (tỷ lệ hàng tháng)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-10-25 13:00:00
Giá công bố
1%
Giá trước đó
1.3%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-11-24 13:00:00
Diễn giải chỉ số
Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố, chỉ số dẫn dắt là chỉ số dẫn đầu về thời gian so với biến động của chu kỳ kinh tế, ví dụ: nếu một chỉ báo đạt đỉnh hoặc chạm đáy sớm hơn vài tháng so với chu kỳ kinh tế thì các chỉ báo này được gọi là chỉ báo dẫn dắt. Những chỉ số này có thể báo trước tình hình kinh tế trong năm tới. Nếu dữ liệu tốt hơn dự đoán, đồng Yên tăng giá, ngược lại, đồng Yên giảm giá.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố dữ liệu tháng trước vào tuần đầu hàng tháng, công bố giá sửa đổi vào tuần giữa và cuối của tháng
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu