Nhật BảnGiá cuối cùng Chỉ báo đồng bộ tháng 8
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-10-25 13:00:00
Giá công bố
114.6
Giá trước đó
114.3
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-11-24 13:00:00
Diễn giải chỉ số
Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố, chỉ số đồng bộ là chỉ số đại diện cho các đặc điểm biến động của chu kỳ kinh tế. Các bước ngoặt của các chỉ số này gần như trùng khớp với sự biến đổi của chu kỳ kinh tế. chúng không báo trước sự thay đổi trong tương lai, mà chỉ biểu hiện tình hình đang xảy ra của nền kinh tế.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố dữ liệu tháng trước vào tuần đầu hàng tháng, công bố giá sửa đổi vào tuần giữa và cuối của tháng
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu