Vương quốc AnhChỉ số nhà quản lý mua hàng sản xuất Markit/CIPS tháng 9
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 16:30:00
Giá công bố
44.2
Giá trước đó
43.0
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
43.0
Ảnh hưởng
Bảng Anh tăng giá
Thời gian dữ liệu
2023-09
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-24 16:30:00
Diễn giải chỉ số
Viện mua sắm và cung ứng Chartered và cơ quan biên soạn dữ liệu Markit đã cùng nhau khảo sát và công bố, Chỉ số nhà quản lý mua hàng sản xuất phản ánh sự phát triển toàn diện của ngành sản xuất Vương quốc Anh. Do ngành công nghiệp sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong GDP của Vương quốc Anh, nên chỉ số quản lý mua hàng sản xuất cũng là một chỉ số quan trọng để đánh giá môi trường kinh doanh và điều kiện kinh tế tổng thể của Vương quốc Anh. Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất thường sử dụng 50 làm điểm giới hạn cho sức mạnh của nền kinh tế: nghĩa là khi chỉ số trên 50, nền kinh tế đang mở rộng và sẽ có lợi cho bảng Anh; ngược lại, khi chỉ số dưới 50, sẽ bất lợi bảng Anh.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào ngày làm việc đầu tiên mỗi tháng
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Bảng Anh tăng giá;Ngược lại Bảng Anh giảm giá
để
Không có dữ liệu