Đài Loan Trung QuốcTỷ lệ thất nghiệp sau khi điều chỉnh theo quý tháng 8
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 16:00:00
Giá công bố
3.42%
Giá trước đó
3.43%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-23 16:00:00
Diễn giải chỉ số
Văn phòng Kế toán Cơ quan Hành chính Đài Loan công bố, tỷ lệ thất nghiệp đề cập đến tình trạng không có bất kỳ công việc được trả lương nào. Trong kinh tế học, một người được coi là thất nghiệp nếu anh ta sẵn sàng và có khả năng làm việc để được trả lương nhưng vẫn chưa tìm được việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ lệ dân số đang lao động đáp ứng “điều kiện thất nghiệp”. Do chỉ tiêu này có thể dùng để đánh giá tình hình việc làm của toàn bộ dân số đang lao động trong một thời kỳ nhất định nên tỷ lệ thất nghiệp luôn được coi là một chỉ tiêu phản ánh tổng thể tình hình kinh tế.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào tuần giữa và tuần cuối mỗi tháng
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu