Nhật BảnGiá ban đầu Chỉ số nhà quản lý mua hàng sản xuất tháng 9
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 08:30:00
Giá công bố
48.6
Giá trước đó
49.6
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-09
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-24 08:30:00
Diễn giải chỉ số
Cơ quan tổng hợp dữ liệu Markit công bố, chỉ số quản lý mua hàng sản xuất để phản ánh sự phát triển toàn diện của ngành sản xuất Nhật Bản. Do ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong GDP của Nhật Bản nên chỉ số quản lý mua hàng sản xuất cũng là một chỉ số quan trọng để đánh giá môi trường kinh doanh và điều kiện kinh tế tổng thể của Nhật Bản. Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất thường sử dụng 50 làm điểm giới hạn cho sức mạnh kinh tế: nghĩa là khi chỉ số này cao hơn 50, người ta cho rằng nền kinh tế đang mở rộng và sẽ tốt cho đồng Yên; ngược lại, khi chỉ số thấp hơn 50, nó không tốt cho đồng Yên.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng đó vào mỗi cuối tháng
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu