New ZealandCán cân thương mại trong 12 tháng đến tháng 8 (triệu đô la New Zealand)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 06:45:00
Giá công bố
-15540
Giá trước đó
-15810
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-20 05:45:00
Diễn giải chỉ số
Cục Thống kê New Zealand công bố, Cán cân thương mại là sự cân bằng của tất cả hàng hóa và dịch vụ xuất nhập khẩu ở New Zealand. Khi xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, đó là thặng dư thương mại; khi nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu, đó là thâm hụt thương mại. Dữ liệu cán cân thương mại có thể ảnh hưởng đến dự báo GDP, do xuất khẩu ròng chiếm một phần lớn trong GDP. Dữ liệu thương mại có thể phản ánh trước tình trạng xuất khẩu của New Zealand mỗi quý. Nếu dữ liệu thương mại tốt hơn mong đợi, nó sẽ tốt cho đồng đô la New Zealand, ngược lại, nó sẽ không tốt cho đồng đô la New Zealand.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tích lũy 1 năm đến tháng trước vào cuối mỗi tháng
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đô la New Zealand tăng giá;Ngược lại Đô la New Zealand giảm giá
để
Không có dữ liệu