Vương quốc AnhChênh lệch thu chi chính phủ tháng 8 (tỷ bảng Anh)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-21 14:00:00
Giá công bố
2.5
Giá trước đó
-7.5
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-20 14:00:00
Diễn giải chỉ số
Cục Thống kê Quốc gia Anh công bố, chênh lệch thu chi ngắn của chính phủ là phản ánh chênh lệch thu nhập và chi tiêu của chính phủ Anh, phản ánh hoạt động chi tiêu công tài chính. Khi thu nhập vượt quá chi phí, tức là xuất hiện thặng dư trong thu chi, như vậy sẽ có lợi cho bảng Anh; Ngược lại, khi chi phí vượt quá thu nhập, cho thấy nợ của chính phủ tăng lên, lâu ngày sẽ gây bất lợi đến tài chính của đất nước, như vậy bảng Anh sẽ bị giảm giá.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào khoảng ngày 20 hàng tháng
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Bảng Anh tăng giá;Ngược lại Bảng Anh giảm giá
để
Không có dữ liệu