New ZealandGDP quý 2 (tỷ lệ hàng quý)
Tần số phát hành:Hàng quýTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-21 06:45:00
Giá công bố
0.9%
Giá trước đó
-0.1%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
0.5%
Ảnh hưởng
Đô la New Zealand tăng giá
Thời gian dữ liệu
2023-06
Ngày phát hành tiếp theo
2023-12-14 05:45:00
Diễn giải chỉ số
Cục thống kê New Zealand công bố, Tổng sản lượng trong nước là giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng được tạo ra của nền kinh tế của một quốc gia hoặc khu vực trong một khoảng thời gian nhất định (1 quý hoặc 1 năm), Thường được công nhận là chỉ số tốt nhất đánh giá nền kinh tế của một quốc gia. Nó không chỉ phản ánh hiệu quả kinh tế của một quốc gia, mà còn phản ánh sức mạnh và sự giàu có của một quốc gia. Nói chung, GDP có bốn thành phần riêng biệt, bao gồm: tiêu dùng, đầu tư tư nhân, chi tiêu chính phủ và xuất khẩu ròng. Dùng công thức như sau: GDP = CA + I + CB + X. Trong công thức: CA là tiêu dùng, I là đầu tư tư nhân, CB là chi tiêu chính phủ và X là xuất khẩu ròng. Nếu dữ liệu tốt hơn dự kiến, sẽ có lợi cho đồng Đô la New Zealand, ngược lại, nếu dữ liệu thấp hơn dự kiến, sẽ bất lợi đối với đồng Đô la New Zealand.
Giải thích tần số
Báo cáo quý, công bố số liệu quý trước vào tháng cuối cùng mỗi quý
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đô la New Zealand tăng giá;Ngược lại Đô la New Zealand giảm giá
để
Không có dữ liệu