SingaporeSản lượng công nghiệp tháng 7 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-08-25 13:00:00
Giá công bố
-0.9%
Giá trước đó
-6.6%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
-4.9%
Giá dự đoán
-3.8%
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-07
Ngày phát hành tiếp theo
2023-09-26 13:00:00
Diễn giải chỉ số
--
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào tuần cuối mỗi tháng
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đô la Singapore tăng giá;Ngược lại Đô la Singapore giảm giá
để
Không có dữ liệu