Tần số phát hành:Tầm quan trọng:
Thời gian công bố
--
Giá công bố
--
Giá trước đó
--
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Chờ
Thời gian dữ liệu
--
Ngày phát hành tiếp theo
--
Diễn giải chỉ số
--
Giải thích tần số
--
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu