Trung QuốcLãi suất cho vay 1 năm trên thị trường
Tần số phát hành:Một ngàyTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-20 09:15:00
Giá công bố
3.45%
Giá trước đó
3.45%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
3.45%
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-09-20
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-20 09:15:00
Diễn giải chỉ số
Vào ngày 20 tháng 8 năm 2019, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ban hành một thông báo, quyết định cải cách và cải thiện cơ chế hình thành tỷ giá báo giá thị trường cho vay (LPR). Theo thông báo, LPR dựa trên báo giá của ngân hàng và được hình thành bằng cách cộng điểm vào lãi suất nghiệp vụ thị trường mở (chủ yếu là lãi suất của cơ sở cho vay trung hạn, gọi tắt là MLF). Trung tâm tài trợ liên ngân hàng quốc gia (NIFC) chịu trách nhiệm tính toán LPR. LPR sẽ đóng vai trò là tỷ lệ tham chiếu cho các khoản vay ngân hàng. Hiện tại, LPR bao gồm hai giống có thời hạn 1 năm và thời hạn trên 5 năm. LPR có tổng cộng 18 ngân hàng báo giá và các ngân hàng này phải báo giá cho Trung tâm tài trợ liên ngân hàng quốc gia trước 9:00 ngày 20 hàng tháng (hoãn lại trong trường hợp nghỉ lễ). Trung tâm tài trợ liên ngân hàng quốc gia tính toán LPR bằng cách làm tròn đến bội số nguyên gần nhất là 0,05%.
Giải thích tần số
--
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu