New ZealandTài khoản vãng lai quý 2 (tỷ đô la New Zealand)
Tần số phát hành:Hàng quýTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-20 06:45:00
Giá công bố
-4.208
Giá trước đó
-5.215
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
-4.800
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-06
Ngày phát hành tiếp theo
2023-12-13 05:45:00
Diễn giải chỉ số
Cục thống kê New Zealand công bố, Cán cân vãng lai đề cập đến dòng tiền vào và ra từ hàng hóa, dịch vụ lao động xuất nhập khẩu và đầu tư giữa trong nước và nước ngoài. Tài khoản vãng lai chủ yếu bao gồm cán cân thương mại hàng hóa, nghĩa là xuất nhập khẩu hàng hóa hữu hình và cán cân thương mại dịch vụ, nghĩa là trao đổi các dịch vụ khác nhau như du lịch, ngân hàng và bảo hiểm. Tài khoản vãng lai không bao gồm các khoản cho vay và đầu tư dài hạn, đây chỉ là các hạng mục tài khoản vốn. Thặng dư tài khoản vãng lai có nghĩa là dòng vốn chảy vào của New Zealand vượt quá dòng vốn chảy ra, và thâm hụt tài khoản vãng lai có nghĩa là dòng vốn chảy ra của New Zealand vượt quá dòng vốn chảy vào. Nếu dữ liệu tốt hơn dự kiến, sẽ có lợi cho đồng đô la New Zealand, ngược lại, nếu dữ liệu thấp hơn dự kiến, sẽ bất lợi đối với đồng đô la New Zealand.
Giải thích tần số
Báo cáo quý, công bố số liệu quý trước vào tháng cuối cùng mỗi quý
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đô la New Zealand tăng giá;Ngược lại Đô la New Zealand giảm giá
để
Không có dữ liệu