CanadaChỉ số giá tiêu dùng cốt lõi - Chỉ số điều chỉnh tháng 8 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-19 20:30:00
Giá công bố
3.9%
Giá trước đó
3.6%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Đô la Canada tăng giá
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-17 20:30:00
Diễn giải chỉ số
Cục Thống kê Canada lần đầu công bố 3 chỉ số mới đo lường lạm phát cốt lõi vào tháng 12 năm 2016, gọi là chỉ số thường dùng CPI (CPI-common), chỉ số trung bình CPI (CPI-median) và chỉ số điều chỉnh CPI (CPI-trim), nhằm thay thế chỉ số lạm phát lõi chỉ số mà ngân hàng trung ương đã sử dụng trước đó. Trong tương lai, Ngân hàng Trung ương Canada sẽ sử dụng ba chỉ số mới phản ánh tỷ lệ lạm phát cơ bản ở trên thay vì chỉ số đơn lẻ trước đó làm tham chiếu.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào khoảng ngày 20 hàng tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đô la Canada tăng giá;Ngược lại Đô la Canada giảm giá
để
Không có dữ liệu