Hồng Kông Trung QuốcTỷ lệ thất nghiệp trong 3 tháng tính đến tháng 8
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-19 16:30:00
Giá công bố
2.8%
Giá trước đó
2.8%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-19 16:30:00
Diễn giải chỉ số
Cục Thống kê Hồng Kông công bố, tỷ lệ thất nghiệp là tỷ lệ dân số thất nghiệp trên dân số đang làm việc (số lượng người lao động sẵn sàng làm việc nhưng chưa làm việc trong tổng số dân số có việc làm trong một thời kỳ nhất định), nhằm đo lường khả năng lao động nhàn rỗi là chỉ báo phản ánh tình trạng thất nghiệp tại một quốc gia hay khu vực. Nên chỉ tiêu này có thể dùng để đánh giá tình hình việc làm của toàn bộ dân số đang lao động trong một thời kỳ nhất định, từ trước đến nay, tỷ lệ thất nghiệp luôn được coi là một chỉ số phản ánh tổng thể tình hình kinh tế.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tích lũy của 3 tháng trước vào tuần giữa và tuần cuối mỗi tháng
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu